Verkoopsvoorwaarden

Ondernemingsgegevens

 

BVBA Macol
Bruggesteenweg 201
8830 Gits
Telefoon: +32 (0) 51 22 32 22
E-mail: info@fietsenmaes.be
Ondernemingsnummer: 0429.964.475

Leverinsinformatie

  • De bestelling wordt standaard afgehaald in de winkel op volgend adres:

Fietsen Maes
Bruggesteenweg 201
8830 Gits

  • Fietsen Maes brengt u op de hoogte wanneer u het pakket kan afhalen.
  • Levering aan huis is mogelijk op aanvraag. Daarvoor wordt er wel een extra leverkost aangerekend.

ARTIKEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN

De elektronische webwinkel van ‘bvba Macol’, met maatschappelijke zetel te Gits (België), Bruggesteenweg 201, BTW BE0429.964.475, (hierna ‘Fietsen Maes’) biedt haar klanten de mogelijkheid om producten online aan te kopen. Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle artikelen uit het assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij Fietsen Maes.

De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

ARTIKEL 2: PRIJS

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen/artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

ARTIKEL 3: AANBOD

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in België. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

Ondanks het feit dat de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.

Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld smaken, allergenen, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 12).

Fietsen Maes is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Fietsen Maes is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Fietsen Maes.

Fietsen Maes is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

ARTIKEL 4: ONLINE AANKOPEN

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het assortiment online aan te kopen.

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Fietsen Maes De artikelen worden in de winkel afgehaald of verstuurd met de post. De klant wordt door Fietsen Maes op de hoogte gebracht wanneer er kan afgehaald worden in het gekozen afhaalpunt.

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

  • Bancontact

ARTIKEL 5: EIGENDOMSVOORBEHOUD

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Fietsen Maes.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Fietsen Maes te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

ARTIKEL 6: SANCTIES VOOR NIET-BETALING

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Fietsen Maes beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Fietsen Maes zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

ARTIKEL 7: KLACHTEN

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.

ARTIKEL 8: GARANTIE

A. WETTELIJKE GARANTIE (ENKEL VOOR CONSUMENTEN)

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten.

Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

B. ALGEMEEN

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de klantendienst waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Fietsen Maes.

Elk gebrek dient binnen 1 week na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

De garantie is niet overdraagbaar.

ARTIKEL 9: PRIVACY EN GDPR

Wij hechten alle belang aan uw gegevens en wensen hierbij dan ook volgende zaken hieromtrent verduidelijken:

  • Uw gegevens worden nooit doorgespeeld aan externe partners om met commerciële bedoelingen te gebruiken. Wij werken samen met datapartners die een sluitend GDPR beleid voeren met beveiliging van uw gegevens.
  • Wij gebruiken uw gegevens enkel om u regelmatig op de hoogte te houden van acties en nieuws via een online nieuwsbrief die per mail verstuurd wordt. U kiest zelf als u hierop wenst in te tekenen en u kan ten allen tijde terug uitschrijven zonder verplichtingen.
  • Als u bepaalde vragen heeft omtrent uw gegevens, kan u dit altijd melden door een mailtje te sturen naar info@fietsenmaes.be.

Bezoek onze winkel

Fietsen Maes 

Bruggesteenweg 201
8830 Gits
T 051 22 32 22
F 051 24 84 06

Copyright © Fietsen Maes 2019 - BE 0429.964.475